Престъпленията в област Перник: Над 550 лица са обвиняемите през миналата година, от които 172 са с ефективни присъеди

През 2019 година са приключили делата за 571 извършени пресъпления. Делата за 176 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 310 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 77 – с освобождаване от наказание, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2019 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 486 извършени престъпления в област Перник, което е с 9,7 % повече в сравнение с 2018 година. Броят на обвиняемите лица в областта през 2019 година е 554. С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 172 лица, или 31 % от общия брой на обвиняемите. Условно осъдените са 292 лица или 52,7 %, а освободените от наказателна отговорност са 83-ма или 15 %.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 година е 464, като в сравнение с 2018 година нараства с 8,4 %. През 2019 година най-голям е броят на общоопасните престъпления – 305, или 62,8 % от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 281, или 60,6 % от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2019 година се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията (с 19,1 %), така и на броя на осъдените лица (с 18,1 %).

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2019 година са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 74 извършени престъпления (15,2 % от всички, завършили с осъждане), което е с 16,9 % по-малко в сравнение с предходната година. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2019 година са 87, или 18,8 % от общия брой на осъдените през 2019 година. В сравнение с предходната година се отбелязва намаление с 18,7 %.

Броят на осъдените мъже е 431, или 92,9 % от общия брой на осъдените лица. С най-голям брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 130 лица, или 30,2 % общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 33, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (11 лица), или 33,3 % от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2019 година те са 374, или 80,6 % от общия брой на осъдените лица. Най – висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца – 66,8 % от всички осъдени на лишаване от свобода.

Виж също...

Loading...