От 19 август земеделски стопани, засегнати от кризата заради пандемията от коронавируса, могат да кандидатстват за извънредно подпомагане

Държавен фонд „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 година прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 милиона лева и обхваща чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза” „Винени лозя”, „Декоративни растения”, „Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство”. Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания ‘2019 и Кампания ‘2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 година, както и бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 милиона лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и “Животновъдство” (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания ‘2019 и Кампания ‘2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 година по схема “Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” и/или схема “Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Финансовата помощ по мерките се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7 000 евро.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 година. за прилагане на мярка 21 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Виж също...

Loading...