57 процента от селата в Трънско имат до 30 жители, всеки пети е без препитание, все повече деца напускат училище

Тъжна картина очертава Анализът на социална ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в община Трън за 2019 година. Документът е изготвен от дирекция „Социално подпомагане“-Трън и е внесен от кмета на общината за разглеждане в Общинския съвет на предстоящото им заседание, което е насрочено за днес, предаде репортер на Zapadno.com.

Описанието на ситуацията в община Трън започва със статистика на броя регистрирани жители по настоящ адрес към 15 декември миналата година. Данните сочат, че общото население на общината наброява 4 284 жители, от които 2 495 се намират в града, а останалите са разпръснати в 51 села. Само в две села има повече от 100 човека по статистика. Това са Туроковци (142) и Филиповци (187 жители). До 100 души живеят в осем села. Най-много – 32 села – имат население до 50 души, а в девет населени места живеят под 10 човека.

„Анализът на данните показва основни демографски проблеми в община Трън, които имат пряко отношение към социалната политика и системата на социални услуги: застаряване на населението, ниска раждаемост, висока смъртност“, гласи документът на „Социално подпомагане. Броят на новородените в цялата община през последните три години е бил следно 30 деца на година. Общият брой на обучаващите се във всички класове на единственото училище в общината е бил 270 деца. „Анализът на данните очертава следните проблеми в образованието: увеличава се броят на децата, които напускат училище, без да завършат задължителното основно образование; относително постоянен е процентът на трайно непосещаващите училище ученици; запазва се високият брой на трайно непосещаващи училище деца поради социални и семейни причини“, обобщава документът.

Безработицата е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот според анализа, представен от ръководството на Община Трън. Включено е уточнение, че „реалните нива на безработицата се различават от официалните данни и те са значително по-високи, поради скритата безработица“. А официалните данни показват, че всеки пети човек в общината няма препитание. Средномесечно за 2019 година равнището на безработица в община Трън е било 21,5 процента.

Липсата на работа и доходи са определени в анализа като фактор, пораждащ риск за различни групи от населението. Представени са и рискови фактори като образованието, принадлежността към етнически малцинства и други.

Заключението на анализа е, че предлаганите в Община Трън социални услуги посрещат в значителна степен действителните нужди на населението. Препоръките към общинската политика са да се разшири домашният патронаж в повече населени места и да се търси допълнително финансиране, за да намалее броят на хората, които се отказват от патронажа, защото не могат да плащат таксата за тази услуга. Не е достатъчен капацитетът на Центъра за обществена подкрепа, тъй като желаещите и нуждаещите се от този тип услуга деца и техните семейства става все по-голям. За да се задоволят пълноценно потребностите на лицата с увреждания, е необходимо да се разшири дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Вследствие на зачестилите случаи на лица в състояние на криза от социален характер, които нямат близки или близките им отказват обгрижване, е необходимо да се работи в посока обособяване на помещение, където лицата с помощта на институциите да получат необходимата подкрепа.

Виж също...

Loading...