Солени глоби в Трънско за нарушения на фермери, забранява се съседството на туристически обекти със селскостопански животни

Глоби от 50 до 1 000 лева са предвидени в проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трън. Наредбата предвижда глоби само за хората, отглеждащи животни. Не са предвидени санкции за общински служители, които не следят стриктно дали се изпълнява Наредбата. Документът предстои да бъде подложен на обществено обсъждане, което ще се проведе на 2 октомври, съобщават от общинската администрация на Трън.

Наредбата урежда осъществяването на контрол върху санитарно-хигиенното състояние в населените места и регламентира промишленото отглеждане и отглеждането за лични нужди на селскостопански животни. Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци. Чрез документa се регламентират редът и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трън, както и взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и институциите, имащи отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени животновъдни ферми, гласят текстове в Наредбата.

Сред забраните, които се регламентират в общинския документ, е отглеждането на животни в имоти на територията на град Трън, които граничат с туристически обекти (хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни институти, защитени местностни и природни забележителности). Изхвърлянето на торова маса в съдове за събиране на отпадъци и върху общински или държавни площи в границите на населените места също са забранени.

Глоба от 100 до 300 лева ще се налага на хората, които не допуснат длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предоставят при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката. От 50 до 200 лева пък е глобата за нарушителите, които не спазват определените със заповеди на местната власт маршрути и места за събиране на животни, както и незаконосъобразното ползване на мери и пасища. От 300 до 1 000 лева пък е глобата за виновните лица, които при промишлено отглеждане на селскостопански животни в извън урбанизираните територии не са изградили необходимите пречиствателни съоръжения и не съблюдават изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Виж също...

Loading...