Спешна мярка за транспорта до Трън може да се наложи, ако Общината не поправи новите разписания на маршрутките

“В момента подготвяме нови маршрутни разписания, изпратени са в София в Агенцията за съгласуване“ – съобщи кметът на Трън Цветислава Цветкова на заседанието на Общинския съвет в пограничната община, проведено на 2 септември 2020 година. „Тъй като имат проблем със съгласуването, има вариант, говорила съм с областния управител да ни разрешат спешна мярка, която ще бъде за две години, но няма да останеме без транспорт“, уточнява Цветкова и допълва, че ще се предложи на старата фирма да продължи да работи в Трън или – ако тя не желае – ще се търси друг вариант.

В отговор на Zapadno.com Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обясни много подробно в какво се състои проблемът и какви препоръки са дадени на Трън за изход от ситуацията, така че общината да избегне транспортна криза. Служителите на Общината са представили в Агенцията маршрути, които не отговарят на наредбите към Закона за автомобилните превози. Разписанията на директните линии от София до Трън трябва да бъдат съобразени с други маршрути, които също покриват участъка между София и Перник. Вариантите са да се променят часовете на тръгване или да няма спирка в Перник.

Ако Трън не възприеме нито едно от тези решения, редовен договор с фирма за пътнически превози не може да бъде сключен. Ако няма договор, единственият изход от ситуацията, е областният управител да разреши спешна мярка, съгласно европейските изисквания, която гарантира, че населението няма да бъде оставено без транспорт.

10-годишният договор с настоящата транспортна фирма изтича в края на 2020 година, гласи отговорът на Цветкова пред общинските съветници. Ако в оставащите месеци Общината промени маршрутите, може да се проведе нормална процедура по избор на нов превозвач. Ако не бъдат променени маршрутите, ще се приложи спешната мярка. По този начин няма да има избор на превозвач, а Общината ще предложи на настоящата транспортна фирма да плаща за нейните услуги още до две години.

Прочетете целия текст на информацията от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

„Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози кметовете на общини в срок до 6 месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми изпращат заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на започването на процедура за възлагане на превозите. Процедурата по възлагане на превозите започва след съгласуването й при спазване на изискванията на чл. 17, ал. 6 и 7 от същия закон. Договорът за възлагане на превоз на пътници по съответното маршрутно разписание е недействителен, когато процедурата по възлагане е открита без съгласуването й от органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание.

В съответствие с нормативната уредба е извършена проверка на маршрутните разписания от републиканската транспортна схема (РТС) на община Трън, при която е установено, че десет разписания не отговарят на нормативните изисквания на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2). Причината е, че между часовете на тръгване от гр. София в предлаганите разписания и часовете на тръгване от същата спирка в разписанията на други автобусни линии по направление София – Перник няма осигурен минимален интервал от 60 мин.

За да бъдат включени в предстояща процедура по възлагане, разписанията следва да бъдат коригирани с цел привеждането им в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2, което се изразява в:

– промяна на часовете на тръгване от гр. София, за да бъде осигурено необходимото отстояние от 60 мин. или

– отпадане на междинните спирки от маршрута в гр. Перник от разписанията, които попадат в едно направление, с цел запазване на часовете на тръгване от началните спирки.

Предвид извършения анализ на разписанията по РТС на община Трън са дадени препоръки за изготвяне на нови проекти на маршрутни разписания, като се предвидят автобусни линии от областната транспортна схема на област Перник, които да обслужват пътникопотока от община Трън до град Перник и директни автобусни линии от РТС, свързващи населени места на територията на община Трън с град София без преминаване през гр. Перник.

За да се избегне прекъсването на транспортното обслужване на населението, областният управител на област Перник би могъл да разреши предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета. Спешната мярка не може да надвишава две години и през този период разписанията следва да бъдат променени съгласно нормативните изисквания.“

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...