Над 100 имота в землищата на 14 трънски села стават общински горски територии, за да се отглеждат насажденията

Общински съвет-Трън прие решение за промяна предназначението на имоти в землищата на община Трън от земеделски земи, които са общинска собственост в горски територии, общинска собственост. Решението за това е взето на заседание, провело се на 2 септември тази година, съобщиха от Общински съвет-Трън.

Община Трън е собственик на голям брой земеделски имоти, които с годините са придобили характеристика на гора и отговарят на условието да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. При инвентаризацията на горските територии през 2012 година същите са устроени и включени в Горскостопанския план на общинско предприятие „Трънска гора, с предвидено планирано ползване за добив в тях като горски територии, но с вид собственост – земеделски територии общинска собственост. Към момента тези територии се идентифицират като имоти с начин на трайно ползване гори в земеделски земи, гори и храсти в земеделски земи, пасища, мери, ливади, ниви и други за нуждите на селското стопанство, но като такива не могат да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите след последните изменения в него.

Този факт затруднява отглеждането на насажденията, които представляват подотдели, част от одобреният и утвърден Горскостопански план на общинско предприятие Трънска гора“, с което се нарушава баланса в планираното ползване и очакваните добиви, компрометира изпълнението на лесовъдските мероприятия, заложени за изпълнение в плана, става ясно от докладната, която общинските съветници са разглеждали на 2 септември. Във връзка с това кметът на община Трън Цветислава Цветкова е предложила Общински съвет-Трън да обсъди и вземе решение да бъдат предприети всички законови действия за промяна на предназначението на изброените по-долу земеделски имоти, общинска собственост в горски територии, общинска собственост. С 11 гласа “за” общинските съветници са приели предложението на кмета на Трън.

Имотите, на които им се променя предназначението, са разположени в различни местностни в землищата на трънските села Богойна, Бохова, Велинова, Джинчовци, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, Ломница, Милкьовци, Мрамор, Реяновци, Туроковци и Цегриловци. Като брой общинските поземлени имоти, които се преобразуват в общински горски територии са общо 105. Най-много като брой са земите в землищата на селата Бохова, Велиново и Кожинци.

Предстои кметът на община Трън да извърши изпълнение на решението във връзка с изискванията на член 81 от Закона за горите.

Виж също...

Loading...