Безгръбначни, порове и влечуги спират АТВ-тата към Ребро и Любаш

Министерството на околната среда и водите планира да обяви нови защитени зони, сред които са “Ребро” и “Любаш”, научи Zapadno.com. Целта е опазване на дивите растения и животни в района.

В границите на защитената зона се забранява: движение на мотоциклети, АТВ, UTV и бъгита, както и провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища (включително горски, селскостопански, ведомствени такива), гласят текстове в проектите на заповедите за защитените зони.

С редица други препоръки и ограничения ще трябва да се съобразяват земеделците и живеещите в землищата на брезнишките села Ребро и Кривонос, за да се пазят и увеличават видовете: европейски вълк, голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка и безгръбначното буков сечко, както и дъбово-габърови гори. Проектът за обявяване на защитена зона “Ребро” е за обща площ 2 133,898 декара в землищата на двете брезнишки села.

Проектът за обявяване на защитена зона “Любаш” е за обща площ 12 670,432 декара в землищата на брезнишките села Кривонос и Ребро, както и трънските села Велиново, Парамун, Филиповци, Мракетинци и Лялинци. Предметът на опазване в защитената зона са важни местообитания на орхидеи, източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, низинни сенокосни ливади, хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, неблагоустроени пещери, термофилни букови гори, дъбово-габърови гори, смесени гори върху сипеи и стръмни склонове, мизийски букови гори, пъстър пор, европейски вълк и растението обикновена пърчовка.

Двете защитени зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типа природни местообитания, другите посочени местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в континенталния биогеографски регион, става ясно от проектите на заповедите на ресорното министерство.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения или предложения относно посочените в проектите на заповедите режими.

Виж също...

Loading...