Всеки вече може да проследи напредъка по обработката на медицинските си документи онлайн

От днес стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза или Информационната база данни. Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес:             https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Всички направления за ТЕЛК след 15 октомври 2020 година ще бъдат въвеждани и управлявани през Информационната база данни. Регистрираните заявления или направления преди 15 октомври 2020 година, както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (включително и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза. Допълнително до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до “Често задавани въпроси”, за което гражданите ще бъдат информирани своевременно.

До 19 октомври ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с Информационната база данни.

Виж също...

Loading...