Земеделските стопани ще могат да се запознаят и да изразят несъгласие с използвани данни, свързани с отпусканото на средства по схеми и мерки

Министерският съвет одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители. С извършените промени ще се прецизира нормативната уредба в областта на контрола и ефективността на отпусканите средства за подпомагане на земеделските производители. Въвеждат се механизми за по-прецизно определяне на площите, за които се иска подпомагане, както и допълнителни и административни мерки за стопани, които не спазват договорните отношения за имоти от държавния и общински поземлен фонд, съобщиха от правителствената информационна служба.

С измененията в Закона се предвижда допълнителна възможност за земеделските стопани да се запознаят и да изразят несъгласие с използвани данни, които са от значение за размера на отпусканото финансово подпомагане по схеми и мерки от Общата селскостопанска политика.

До 2023 година се удължава срокът за прилагането на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Удължава се с пет години срока за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд – общинска собственост, така наречени „земи по член 19“, с цел довършване на поземлената реституция по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Очаква се промените да доведат до положително въздействие за всички идентифицирани заинтересовани страни, като регулират по-ефективно обществените отношения в сферата на земеделието.

Виж също...

Loading...