Над 100 милиона лева са предвидени за саниране на къщи, уличните лампи в градове и села стават „умни“

Близо 103 милиона лева е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Предстои след одобрение на плана от Европейската комисия да се изготвят изискванията, с които ще се подават заявления пред Общините. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на публичната онлайн консултация по Плана с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, министерствата на енергетиката, на културата, на младежта и спорта, на вътрешните работи и други, на която бе дискутирана Интегрираната програма за енергийна ефективност, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

3 милиарда лева са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и ще се изграждат модерни системи за улично осветление. 1,7 милиарда лева е общият ресурс, предвиден за жилищни сгради, от които над 90 % – за многофамилни. С 417 милиона лева ще се финансират публични здания, а над 282 милиона лева са средствата за промишлени предприятия. 452 милиона се предвижда да се насочат за енергийно ефективно улично осветление, включително въвеждането на интелигентни системи за неговото управление.

Бенефициенти ще са общини, областни администрации и министерства, като мерките по отношение на промишлените предприятия и уличното осветление ще се изпълняват и чрез възможности за публично-частни партньорства. Бюджетът се предвижда да бъде разпределен балансирано на територията на страната за целите на изпълнение на регионалната политика. Обхватът на мярката е територията на цялата страна. За тази цел ще се разработят методология и критерии за разпределение на средствата и за приоритизиране на публичните и на жилищните сгради. Критериите ще бъдат определени съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и заинтересованите ведомства в хода на структуриране на изискванията. За всички мерки ще се изготвят типови заявления. При кандидатстване ще трябва да има конструктивно и енергийно обследване.

Мерките, които ще се прилагат в публичния сграден фонд – общинска и държавна собственост, включително кметства в селата, ще се изпълняват в партньорство или самостоятелно от Общините и секторните ведомства. Предстои за тях да се обяви публична покана с насоки. 70 % от предвидения ресурс по мярката е предвиден за публични административни сгради, а по 15 % от него ще са за културна и спортна инфраструктура. Сгради на образователната, здравната и социалната инфраструктура са елемент на финансиране през съответните секторни ведомства.

При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата Национална програма за енергийна ефективност, като фокус ще бъдат чакащите проекти в Българската банка за развитие, както и тези в листите на чакащите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година. Става дума за над 3 000 обекта на територията на страната, които ще претърпят допълнителна приоритизация по заложени критерии от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. За приоритизиране на сградите и оформяне на критериите ще се търси допълнителна информация от Общините.

За повишаване на енергийната ефективност ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия в цялата страна. С превес по отношение на възможност за финансиране се предвижда да бъдат големите предприятия, които са с най-голям сграден фонд, тъй като ще имат най-съществен принос за намаляване на вредните емисии. Целта е да се повиши конкурентоспособността на икономиката с намаляване на себестойността на продукцията чрез намаляване на оперативните разходи. Изпълнението на мярката ще е комбинация от безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране определено от финансов анализ на спестени бъдещи разходи, ще се дава възможност за достъп до нисколихвено кредитно финансиране за съфинансиращата част.

При подмяната на уличното осветление, освен нови енергоспестяващи лампи, подмяна на кабели, стълбове и внедряване на интегрирани интелигентни системи за управление, ще може да се включат също видеонаблюдение, системи за повишаване на сигурността в населените места, както и модули за безжичен интернет.

Виж също...

Loading...