Под 7 % е паднало равнището на регистрираната безработица за октомври, а над 23 хиляди са започнали работа

Равнището на регистрирана безработица в страната през октомври е 6,9 %. Агенцията по заетостта отчита спад от 0,3 процентни пункта в сравнение с предходния месец септември и ръст с 1,3 пункта спрямо година по-рано. В края на месец октомври регистрираните безработни в Бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 227 909, което е с 8 149 лица по-малко от септември. На годишна база увеличението е с 45 380 лица, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

За ползване на посредничеството и услугите на Бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 33 410 безработни лица. Освен тях, други 808 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта. През октомври броят на започналите работа безработни лица достигна 23 045, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 31,2 %. През изминалия месец 420 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 82,4 % са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 24,5 % от всички започнали работа, следвани от търговия – с 15,0 %, хотелиерство и ресторантьорство – 9,5 %, държавно управление – 5,9 %, строителство – 5,3 %, и други.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 067 безработни лица от рисковите групи – 2 340 по програми и мерки за заетост и 1 727 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 5 436 лица, като само през октомври са сключени трудови договори с 1 097 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или Постановление на Министерски съвет 151 от 2020 година и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на 143 000 заети лица. С Постановление на Министерски съвет 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 629 безработни лица. Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 19 823, които са с 40,2 % повече от тези, заявени през октомври 2019 година. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27,4 %), следват търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8,3 %), административните и спомагателните дейности (6,5 %), хотелиерството и ресторантьорството (5,4 %) и образованието (4,5 %). Държавното управление, общинските администрации и предприятия в настоящата трудна ситуация също активно участват на пазара на труда като работодатели и заявяват работни места за детегледачи, домашни помощници, експерти с висше образование, лични или социални аситенти и работници в различни направления от дейността им, предимно по осигуряване на социални услуги и грижа за хората. Заявените от тях места са 34,9 % от общия брой обявени в бюрата по труда свободни работни места.

Най-търсените професии през месецa са: свързани с обслужване на клиенти; оператори на стационарни машини и съоръжения; производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни специалисти; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; монтажници; администраивен персонал, водещ счетоводни и стокови документи; продавачи; в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; полагащи грижи за хората; осигуряващи защита и сигурност; помощници при приготвяне на храни; преподаватели.

Виж също...

Loading...