Депутатите решиха: Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска остава осем на сто

Народното събрание прие на второ четене бюджета Националната здравноосигурителна каса за 2021 година. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска остава осем на сто. За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва: на лекари – в размер на 600 лева; на специалисти от професионално направление “здравни грижи” – 360 лева; на санитари – 120 лева. Допълнителни трудови възнаграждения не се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5 000 лева месечно, предвижда бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година по реда на Закона за държавния бюджет за разходи за дейности, свързани с COVID-19, реши Народното събрание. При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по Закона за здравето или при извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването ще може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време.

Заложените текущи разходи на Националната здравноосигурителна каса са 5 186 300,5 хиляди лева, за персонал 56 051,1 хиляди лева; издръжка на административните дейности 20 640,0 хиляди лева. За здравноосигурителни плащания за дентална помощ – 197 386,0 хиляди лева; за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 100 901,0 хиляди лева; за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които Националната здравноосигурителна каса заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 1 332 000,0 хиляди лева.

Виж също...

Loading...