Класификацията на язовирите в област Перник приключи и вече е ясно каква е степента им на потенциална опасност

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в 13 области. Това са София-град, Софийска, Перник, Враца, Монтана, Ловеч, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич и Шумен. Класификацията към момента обхваща 1 665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока степен на потенциална опасност, съобщиха от пресцентъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата по класификация на язовирите се извършва от комисии, назначавани със заповед на областните управители. Те имат за цел да проверят готовността за безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Класифицирането на язовирите на територията на Република България се извършва по степен на потенциална опасност, в зависимост от възможно най-лошите последици при освобождаване на съхраняваните в язовира води, предизвикано от разрушаване или неправилна експлоатация на съоръженията.

От класифицираните до момента 1 665 язовири, в първа висока степен на потенциална опасност са 540 броя, във втора значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 броя, а в трета ниска степен на потенциална опасност – 425 броя. За още 243 язовири са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване на процеса по класификация за тях. За 533 проверени малки язовира са налице данни, че попадат в хипотезата на член 141а, алинея 3 от Закона за водите и се предвижда да бъдат изключени от обхвата на контрола, осъществяван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Zapadno.com припомня, че за 8 язовира в община Брезник и 2 в община Трън комисия, назначена от областния управител на област Перник, трябваше да извърши класификация. Задачата на комисията бе да извърши класификация, съгласно критериите определени в приложение № 1 към член 10, алинея 2  от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

Виж също...

Loading...