Намаляват се с 15 % такси за онлайн искове по граждански дела и възможност за електронно уведомяване на участниците по наказателни дела

Правителството прие да се намали с 15 % държавната такса по граждански дела, когато молбата за защита и съдействие на лични или имуществени права е подадена в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие. За целта съдилищата се задължават да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. За улеснение на участниците в наказателното производство се въвежда и възможност за електронно уведомяване на пострадалите по хода на делото, както и връчването онлайн на призовки, съобщения и книжа на обвиняем, свидетел, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник, а на защитника и повереника – ако те се съгласят да ги приемат, съобщиха от правителствената информационна служба.

Това са само част от измененията и допълненията в пакета от законодателни промени, свързани с въвеждането на електронното правосъдие. Измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които бяха приети на днешното заседание на Министерския съвет, дават възможност на хората в досег с правосъдието да извършват в електронна форма процесуални действия и да се изготвят електронни съдебни дела. Електронното подаване и получаване на документи ще се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие, освен ако поради естеството им или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин. Порталът ще е достъпен за всеки с личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация. Извършването на процесуални действия в електронна форма е уредено в нова глава единадесета „а” на Гражданския процесуален кодекс „Процесуални действия и актове в електронна форма“.

Предвидено е съдът да издава актове и да извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин. Съдилищата се задължават да разгласяват по разбираем и достъпен начин възможността за извършване на процесуални действия в електронна форма, включително чрез Единния портал за електронно правосъдие. Подаването на електронни заявления от гражданите ще става чрез квалифициран електронен подпис, когато законът предвижда писмена форма за извършването на електронни изявления до съда и изискване за подпис.

С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда възможност съобщения за извършено престъпление да бъдат изпращани и по електронен път, ако са подписани с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона. При вземане на мярка за неотклонение на обвиняем се създава възможност той да участва чрез видеоконферентна връзка в делото в случай на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник. Пострадалите ще имат възможност да изберат да бъдат уведомявани електронно за хода на делото.

Целите, които си поставя законопроектът, са в пълно съответствие със заложеното в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 година и със Специфична цел 5: Електронно правосъдие на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Виж също...

Loading...