Данъкоплатците на Трън трябва да осигурят близо половин милион лева за чистотата в общината

Необходимите разходи за поддържане на чистотата в община Трън за 2021 година са 413 390 лева. Това е разписано в план-сметката за разходите за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата за третирането им, осигуряване на съдове за твърди битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2021 година, става ясно от обявление на Община Трън.

Местната власт е отправила покана за участие в обществено обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през следващата година и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в община Трън. Приемането на документа ще бъде през месец декември тази година, но това ще се случи след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации, поясняват от Общината. Общественото обсъждане е насрочено за 22 декември и ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация в Трън.

От докладна на кмета на Трън до Общинския съвет научаваме, че при разработването на план-сметката са спазени принципи, сред които значително повишаване качеството на предлаганите услуги, осигуряване средства за почистване на нерегламентираните сметища и други. Според документа таксата „битови отпадъци” ще се определи пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти. За жилищни и вилни имоти таксата ще е 5 промила върху данъчната оценка на имота. За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци таксата за битови отпадъци ще е 5 промила върху отчетната стойност на фирмите и върху данъчната оценка на физическите лица. От определената ставка 3,25 промила са за сметосъбиране и извозване, 0,5 промила за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци и 1,25 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Това означава, че за имот с данъчна оценка от 1 000 лева, таксата “битови отпадъци” ще е 5 лева за цялата календарна година. За всеки имот данъчната оценка е различна.

Както тази година, така и през 2021-а се предвижда единственото училище в общината да заплаща 2,5 промила за битови отпадъци.

За недвижимите имоти, представляващи незастроени земи се определя и заплаща такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, в размер на 0,5 промила върху данъчната оценка на имота, става ясно още от докладната на кмета.

От разходите за поддържане на чистотата в Трънско 12 000 лева се предвиждат за закупуване на 20 броя съдове за битови отпадъци, а 2 000 лева пък ще са за резервни части. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата и други инсталации и съоръжения за третирането им ще струва 164 670 лева, от които 50 389 лева и 32 стотинки за гориво, 89 280 лева за заплати и осигуровки на 8 служители и 25 000 лева и 68 стотинки за резервни части, застраховки, технически преглед, поддръжка и други.

Третирането на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци ще излезе 128 760 лева, от които 33 390 лева за сепариране и обработка на битови отпадъци в Регионалното депо в Перник, 16 650 лева за депониране на твърди битови отпадъци в депото и 78 720 лева за отчисления.

Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване ще струва 105 960 лева. От сумата 25 000 лева ще са за метене и миене на улици и площади, снегопочистване, 10 000 лева за почистване на нерегламентирани сметища, 66 960 лева за заплати и осигуровки на шестима служители и други 4 000 лева за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място (паркове, градини, зелени площи).

Виж също...

Loading...