До края на декември земеделските стопани избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година, напомнят от Национална агенция за приходите. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по член 29а, алинея 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в член 48, алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Новорегистрираните през 2020 година земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (член 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2021 година и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по член 29а, алинея 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември 2020 година.  Образецът на декларацията  за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bgр, рубриката „За гражданите“, в Документи – данъци. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на Национална агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Националната агенция за приходите призовава отново своите клиенти при възможност да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредната епидемична обстановка, като дотогава използват електронните услуги, достъпни с персонален идентификационен код или електронен подпис. Структурите на Национална агенция за приходите продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на Национална агенция за приходите 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Виж също...

Loading...