Обвиняемите ще могат да участват в дела и чрез видеоконференция

Народното събрание въведе възможността за видеоконференция в съдебните дела. При обявено извънредно или военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител, съобщиха от парламентарния пресцентър. Народните представители приеха промени в Гражданския процесуален кодекс.

Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Народното събрание разпореди на съдилищата да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма в единния портал за електронно правосъдие, дължимата дължавна такса се намалява с 15 на сто. Всички документи може да се изпращат на съда в електронна форма.

Връчването на съобщение може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно регламент на Европейския съюз.

Електронното връчване се удостоверява с електронен запис от информационната система на портала, подпечатан с квалифициран електронен печат на съда с удостоверено време или с квалифициран електронен времеви печат.

Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само на посочен от тях електронен адрес.

Виж също...

Loading...