Няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за Общата селскостопанска политика

България ще разполага с над 880 милиона евро по Програмата за развитие на селските райони през следващите две години. Това стана възможно след като Европейският парламент одобри окончателно Преходния регламент. Той е публикуван във вчерашния брой на Официалния вестник на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на Общата селскостопанска политика по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за Общата селскостопанска политика. През целия преходен период, държавите-членки ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 година и 2022 година. За България тези средства са в размер на над 680 милиона евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по Програмата за развитие на селските райони в подкрепа на земеделските стопани. Част от средствата ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажименти по мярка 11 “Биологично земеделие” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Освен това ще бъдат предназначени средства и за поемане на нови ангажименти по мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приоритети за страната ни. Българското земеделие ще получи и допълнителни 200 милиона евро повече чрез изпълнението на различни мерки по Програмата за развитие на селските райони. Такава възможност предоставя инструментът “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на Европейския съюз от кризата, предизвикана от COVID-19.

Преходният регламент дава възможност на страните в Европейския съюз да продължат прилаганите до момента  схеми за директни плащания за подпомагане на земеделските стопани и през 2021 и 2022 година. В преходния период ще продължи прилагането и на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите параметри и условия за подпомагане, прилагани през 2020 година. Общият размер на преходната национална помощ, който може да бъде предоставен на земеделските стопани във всеки един от секторите се запазва на нивото от 2020 година, без намаление на бюджета през двугодишния преходен период.

Чрез Преходния регламент се позволява през 2021 година и 2022 година да продължи прилагането на Схемата за единно плащане на площ. Запазва се и възможността за прилагане на преразпределителното плащане като допълнителна надбавка, за допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ.

С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схеми.

Виж също...

Loading...