В пощенските станции на градовете Брезник и Трън ще се приемат годишни данъчни декларации за 2020-та

Стартира приемът на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 година. Годишната данъчна декларация се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите, като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък. Годишната данъчна декларация се подава: лично или чрез упълномощено лице; по пощата с обратна разписка или по електронен път, съобщиха от Национална агенция за приходите.

Годишната данъчна декларация на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по член 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (лицата по член 51, алинея 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица) се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (член 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Данъкоплатците, които подадат декларацията си по интернет до края на март, могат да ползват 5 % отстъпка от данъка за довнасяне. За да се възползват от 5-процентната отстъпка, задължените лица не трябва да имат други задължения към хазната. Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път. За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение физически лица, годишната данъчна декларация се подава от техните родители, съответно настойници или попечители в териториалните дирекции на Национална агенция за приходите по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното под запрещение лице.

Годишни данъчни декларации за 2021 година се приемат в пощенските станции в градовете Брезник и Трън, които се намират на площадите, както и в други населени места на област Перник.

Виж също...

Loading...