Село Кошарево е част от мониторингова мрежа за пробонабиране, в Трънско пък два пункта измерват нивото на Ерма

Общините Брезник и Трън са част от Югозападния регион за планиране от ниво 2 за периода за периода 2021 – 2027 година. Югозападният регион включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Столична община. Наскоро Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии на Югозападния и останалите 5 региона за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 година, научи Zapadno.com.

В доклада за Югозападния регион е записано, че на територията на област Перник са обособени 8 пункта за пробонабиране. Един от тези пунктове е обособен в землището на брезнишкото село Кошарево. Пунктът е от от мониторингова мрежа II ниво (вкисляване), става ясно от доклада.

Във водното тяло на река Ерма на територията на община Трън има два пункта за качествен мониторинг на повърхностните води. Единият е при село Стрезимировци, а другият – при град Трън. В програмата за хидробиологичен мониторинг за периода 2017 – 2018 година са включени двата горепосочени пункта и въз основа на резултатите от мониторинг на биологичните елементи за качество, водното тяло се оценява в умерено състояние, става ясно още от доклада.

През различните фази на подготовка на доклада за екологична оценка на проектите на интегрираните стратегии ще се проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането им. Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии се предоставя за консултации на Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, всички Регионални инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции, Регионалните съвети за развитие на всеки от регионите за планиране от ниво 2 и обществеността.

Виж също...

Loading...