Кметовете на общините трябва да създадат условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица

Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език с приетия Закон за българския жестов език. Парламентът прие на второ четене проекта,предложен от Министерския съвет. С него се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, признава се културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и се формира нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език, пише в мотивите, съобщиха от парламентарния пресцентър.

Към министъра на образованието се създава Съвет за българския жестов език, който ще се състои от 13 членове. Финансирането на дейностите се осъществява от държавния бюджет чрез Министерство на труда и социалната политика, от бюджета на институциите както и за сметка на лечебните заведения, а също и по европейски и международни програми и други източници. Средства от държавния бюджет могат да се предоставят и на частните детски градини и училища.

В срок до 31 декември 2022 година ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общините трябва да създадат условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица. В специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, и за глухите ученици, обучаващи се в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, се провежда обучение по български жестов език като специален учебен предмет.

Родителите на такива деца също имат право да бъдат обучавани на жестов език. При текущите изпитвания и изпитите в системата на училищното образование глухите и сляпо-глухите деца и ученици, съобразно степента на увреждане, имат право да използват българския жестов език. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване на висше образование имат право и на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър. Броят на часовете за безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език се определят за всяка календарна година в съответствие с лимита и пропорционално на срока на действие на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК или на оставащите месеци след отпускането на преводаческата услуга.

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга, извън осигурения лимит, при хоспитализиране в лечебни заведения, центрове за психично здраве, за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, както и при извършване на процесуално-следствени действия по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Министърът на образованието насърчава и подкрепя научни изследвания на организации, включително на и за хора с увреден слух и на сляпо-глухи лица, свързани с лексиката и граматиката на българския жестов език, електронни образователни ресурси и методически ръководства за неговото прилагане в образованието, реши Народното събрание.

Преводач от и на български жестов език е дееспособно физическо лице с българско гражданство или с право на постоянно пребиваване в България, притежаващо професионална квалификация или квалификация по част от професия “преводач от и на български жестов език” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или е с придобита образователно-квалификационна степен “магистър'” по специалността “български жестов език”.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...