През тази година сигурна работа ще има за близо 15 000 безработни лица, които ще се трудят работа по план за действие по заетостта

Близо 15 000 безработни ще започнат работа, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2021 година, а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Документът беше одобрен на вчерашното заседание на правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12,2 % в сравнение е 2020 година. Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда – 83 милиона лева. В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки през 2021 година, се очаква коефициентът на безработица да бъде 5,2 %.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени е минималната работна заплата, която от началото на 2021 година е 650 лева при пълен работен ден. Увеличава се субсидирането на средствата за трудово възнаграждение – от 500 лева на 550 лева ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни е виеше образование ще се субсидират 630 лева, както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

Трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ се увеличава от 700 лева на 800 лева, на младежките медиатори към общините – от 730 лева на 830 лева, на психолозите – от 750 лева на 950 лева, на мениджърите на случай – от 750 лева на 900 лева, на ромските медиатори със средно образование – от 650 лева на 750 лева. Ще се повишат и заплатите на ромските медиатори с виеше образование – от 700 лева на 800 лева по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се средствата за наставник – от 180 лева на 200 лева.

За насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица се повишават средствата за транспортни разходи за представяне пред работодател – до 20 % от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лева). Размерите на средствата за обучение на безработни лица за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на квалификация по част от професия също се увеличават.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 година работа да започнат 2 500 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души. По Двугодишният план за обучение, провеждано от държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ ще бъдат обучени 2 800 лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

По проекти, реализирани от социалните партньори 6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

Виж също...

Loading...