„Трънска гора“ наложи 2 наказания при дърводобива и издаде 200 позволителни за сеч в общинските гори за година

Над 1 милион лева приходи и под 450 хиляди лева разходи. Това отчита „Трънска гора“ като резултат от дейността на общинското дружество за дърводобив през миналата година, предаде репортер на Zapadno.com.

Предстои Общинският съвет на Трън да разгледа документа на предстоящото си заседание. В него четем, че общинската фирма е преизпълнила плана си във всички отношения. Приходите от цялостната дейност на предприятието през 2020 година възлизат на 1 082 874 лева. Разходите за управление и осъществяване на цялостната стопанска дейност на предприятието възлизат на 447 511 лева. Общо 13 са служителите на общинското предприятие, като най-много са техниците лесничеи – 6 човека.

Общинската фирма за управление на горите отговаря за 49,6 процента от горските територии в Трънско. През 2020 година издадените позволителни за сеч в насаждения, собственост на Община Трън, възлизат на 208 броя и се отнасят за обща площ 371 хектара (3,71 квадратни километра). От тях 155 позволителни са за санитарни, отгледни и възобновителни сечи.

Общинското предприятие констатира, че „в резултат на гъвкавата лесовъдска намеса и управленска политика на общинско предприятие “Трънска гора” през 2020 година бе усвоена дървесина на площ в размер на 278 хектара, от която са добити 6 294 плътни кубически метра широколистна дървесина и 35 874 плътни кубически метра иглолистна дървесина. Общо добита дървесина е 42 168 плътни кубически метра лежаща маса.“

През 2020 година са извършени общо 66 проверки на обекти, включително за извършване на инвентаризация на сечища, както и 32 проверки в обекти за добив на дървесина. При тези 32 проверки са констатирани 2 нарушения, които са стигнали до наказателни постановления. От отчета не става ясно какви точно са нарушенията, нито дали дължимите глоби са били платени от нарушителите.

Общинското предприятие уточнява, че установените нарушения не касаят строителството в горските територии, ползването на недървесни горски продукти и паша на селскостопански животни. Констатира се, че е намалял броят на нарушенията, свързани с незаконни ползвания и увреждания. По-голямата част от нарушенията касаят спазването на правилата за сеч и добив на дървесина от обекти, отдадени за ползване на стояща дървесина на корен.

Виж също...

Loading...