Равнището на безработица в област Перник за месец декември 2020 година е било по-ниско от общото за страната

Прегледът на равнището на безработица по области за месец декември 2020 година показва, че то е по-ниско от общото за страната (6,7 %) в 10 области. Сред тези области е и Пернишко, съобщиха от Агенция по заетостта.

Безработни с основно и по-ниско образование през декември 2020 година достигат 81 048 лица или 36,8 % от всички безработни. Сравнителният анализ показва намаление в броя с 1,8 % на месечна база и увеличение с 0,6 % спрямо година по-рано. Делът на лицата с основно и по-ниско образование в общата структура на безработните намалява с 0,9 процентни пункта на месечна база и с 4,6 процентни пункта на годишна база. Сред разглежданата група, делът на самоопределилите се роми е 31,3 % и намалява с 1,0 пункта спрямо месец ноември. В София-град делът на лицата с основно и по-ниско образование е най-малък – 9,7 %, следват област Габрово (18,7 %) и област Перник (22,7 %).

Броят на безработните с увреждания през разглеждания месец е 11 481 лица. Прегледът на динамичните редове показва увеличение в техния брой с 4,8 % спрямо ноември 2020 година и намаление с 0,1 % на годишна база. Делът на лицата с увреждания в общата структура на безработните заема 5,2 % (при 5,0 % през ноември 2020 година и 5,9 % през декември 2019 година). Делът на безработните с увреждания над 50 години в групата на лицата с намалена работоспособност е най-голям – 63,8 %. Със средно образование са 59,1 % от лицата с увреждания. Териториалното разпределение показва, че делът на безработните с увреждания отнесен към общия брой безработни е най-голям в област Смолян – 10,5% и област Перник – 8,6 %.

През месец декември делът на започналите работа от първата и втората възрастова група – до 24 и от 25 до 29 и над 60 години е най-малък, които са съответно 8,1 и по 10,2 %, а останалите варират между 11,2 на групата – 55 – 59 години и 12,5 % на групата 40 – 44 години. За област Перник най-висок е показателят при групата 40 – 44 години – 15,6 %, а най-нисък във възрастовите групи до 24 години и 25 – 29 години – по 8 % за всяка група.

Виж също...

Loading...