Потреблението на вода в област Перник се е увеличило за година с литър за един ден

През 2019 година 98,4 % от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 106 литра на ден през 2018 година на 107 литра на ден през 2019 година. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2019 година в област Перник е регистриран режим на водоснабдяване за 84,5 % от населението поради недостиг на вода. С ограничено водоснабдяване през 2019 година е 6 % от населението в страната, като най-засегната е област Перник, следвана от област Плевен с 47,6 %.

Област Перник е сред областите с най-голям дял на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. През 2019 година със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с вторично третиране) е свързано 74,5 % от населението в областта, при общо за страната 64.5%. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване, е свързано 5,2 % от населението (11,8 % за страната).

В края на 2019 година наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Перник е в размер на 127,1 милиона лева, или с 4,3 % повече в сравнение с предходната година. В национален план общата стойност на наличните в края на 2019 година дълготрайните материални активи за околната среда се оценява на 9 889,8 милиона лева и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и други) – 34,7 %, следвани от съоръженията за опазване на въздуха – 30 %, и за третиране на отпадъците – 28,8/%. Не се наблюдава съществена промяна спрямо предходните години в относителния дял на активите, разпределени по направления за околната среда.

Виж също...

Loading...