Близо 12 хиляди работодатели в страната са подкрепени за запазване на своите служители

По мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, към 2 февруари са подкрепени 11 925 работодатели и са съхранени работните места на 265 137 работници и служители. Изплатените средства са над 807,3 милиона лева, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост – над 334,8 милиона лева, за запазване на около 112,3 хиляди работни места. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с около 107,1 милиона лева за 51,9 хиляди работни места. Към работодателите от търговията са насочени 91,2 милиона лева за над 32,7 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62,7 милиона лева за 8,0 хиляди запазени работни места, а сектор „Транспорт, складиране и пощи“ – 69,5 милиона лева за близо 24,1 хиляди работници и служители. Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни миналата година доведоха както до разширяване на обхвата й, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

За изплащане на средства по мярката 60/40 работодателите подават в дирекция „Бюро по труда“ заявления по утвърден образец. Преценката за изпълнение на условията, регламентирани с постановленията на Министерския съвет, се извършва от дирекция „Бюро по труда“, където работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец. По получените от Агенцията по заетостта списъци Националният осигурителен институт определя размера на средствата за всяко лице – 60 на сто от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец – август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 година; октомври – за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 година.

Средствата за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и служители се превеждат от Националния осигурителен институт по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като срокът от получаване на списъците в Националния осигурителен институт до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5 работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни.

Виж също...

Loading...