Разширяване на гробищата в Режанци и Кошарево, както и създаване на общинско горско предприятие са заложени в програмата за управление и разпореждане със собственост на Община Брезник

119 са неземеделските общински неджими имоти към Община Брезник, отредени за отдаване под наем. Повечето от имотите са отдадени под наем, става ясно от програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 година.

71 от неземеделските общински неджими имоти са в град Брезник, а останалите се намират в брезнишките села Ноевци, Слаковци, Велковци, Бегуновци, Режанци, Конска, Брезнишки извор, Кривонос, Арзан, Красава, Кошарево, Банище, Станьовци, Душинци, Долна Секирна, Горна Секирна, Билинци и Долни Романци. Повече от обектите са отдадени под наем. При явяване на кандидат се обявява търг. Със старите наематели, след като изтече срокът на договора, също се провежда търг, като договорите се сключват непосредствено след срока на изтичане на стария договор. При възникване на нов обект за отдаване под наем, след съгласие от Общинския съвет, списъка на обектите се допълва в програмата.

Очакваните приходи от общинска собственост за тази година са 359 700 лева, от които 45 500 лева от наеми на имущество, 270 000 лева от наем от земеделска земя, 5 200 лева от концесии, 31 000 лева от продажба на земя и 8 000 лева от такси от ползване на тротоарно право и от пазара. За оценки на имоти, обяви и други разходи са предвидени 15 200 лева.

Общо 19 имота са предвидените за продажба в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Сред тях са бившето читалище в село Видрица и разрушените училища в селата Арзан и Банище. 5 петна на улица “Георги Ив. Бунджулов” в град Брезник пък са обектите, заложени за продажба, която ще се реализира при явяване на купувачи и взимане на решение от Общинския съвет. Няма имоти за замяна, но в програмата е заложено разширяване на гробищните паркове в селата Кошарево и Режанци. Язовирите, отдадени на концесия са “Слаковци” и “Красава” в махала “Банкова” на село Красава.

Земеделската земя за отдаване под наем, възстановена в собственост на Община Брезник, е различни площи в землищата на селата Слаковци, Душинци, Гоз, Кошарево, Долни Романци, Брезнишки извор, Горни Романци, Конска и Станьовци. Общата площ на земеделската земя на Общината в землищата на тези села е 1 674,155 декара. Община Брезник притежава и 17 300 декара гори, от които залесената площ е общо 15 774 декара. От общата площ гори 14 017 декара са гори върху земеделски земи, а останалите – 3 283 декара са горски територии. В процентно отношение видовете гори са: 65,71 % – иглолистни; 5,19 % – широколистни; 27,10 % – издънкови; 5,23 %; 5,23 % – нискостеблени и 0,24 % – тополови. Планира се да бъде създадено предприятие, което да се занимава със стопанисването и управлението на общинските гори, съгласно решение на Общински съвет № 708 от 30 април 2015 година.

Виж също...

Loading...