Близо 70 % от нефинансовите предприятия в област Перник са приключили 2019 година с печалба

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 година са представили общо 5 500 нефинансови предприятия от област Перник, или с 1,6 % повече в сравнение с 2018 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 5 146 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 290, а на средните (от 50 до 249 заети) е 53. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 11. Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 844 милиона лева по текущи цени, като е отчетено увеличение с 2,6 % в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 51,7 %, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 29,7 и 5,8 %.

Произведената продукция в област Перник намалява в сравнение с предходната година с 5,4 % до 2 004 милиона лева по текущи цени. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 58,2 % от произведената продукция. През 2019 година 69,9 % от предприятията в областта са приключили финансовата година с печалба, 17,8 % със загуба и 12,3 % с нулев резултат. Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2019 година е 25 901, или с 1,8 % по-малко в сравнение с предходната година.

Секторът „Нефинансови предприятия“ включва всички частни и държавни корпоративни предприятия, кооперации и сдружения, които са признати за независими юридически лица, държавни производители и нетърговски организации или асоциации, обслужващи нефинансови предприятия, които са пазарни производители и са основно ангажирани с производството на стоки и нефинансови услуги. В сектора се включват и централните управления, управляващи група от корпоративни предприятия, които са пазарни производители, като преобладаващият вид дейност на групата от корпоративни предприятия като цяло (измерена на база добавена стойност) е производството на стоки и нефинансови услуги. Включват се и предприятия със специално предназначение, чиято основна дейност е доставката на стоки и нефинансови услуги, както и частни и държавни квазикорпорации, които са пазарни производители, основно ангажирани с производството на стоки и нефинансови услуги.

Виж също...

Loading...