Влечуги, безгръбначни и порове частично спират сечта в селата Докьовци и Пенкьовци

Землищата на трънските села Докьовци и Пенкьовци са включени в проект за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Проектът е предложен за обществено обсъждане от Министерство на околната среда и водите. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими, става ясно от заповедта.

С проекта се цели да бъде обявена защитена зона “Земен”, в която са включени територии от землища на населени места в областите Перник и Кюстендил. Сред тези територии частично попадат землищата на трънските села Докьовци и Пенкьовци. Общата площ на защитената зона, предложена за обявяване, е 177 643,347 декара. Предмет на опазване в защитена зона са природни местообитания по член 6, алинея 1, точка 1 от Закона за биологичното разнообразие са важни местообитания на храсталаци, низинни сенокосни ливади, букови гори, неблагоустроени пещери, мизийски букови гори, пъстър пор, европейски вълк, видове прилепи, голям гребенест тритон, бръмбар рогач, четириточкова меча пеперуда и други. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типа природни местообитания, другите посочени местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в континенталния биогеографски регион, става ясно от проекта на заповедта на ресорното министерство.

В границите на защитената зона се забранява: движение на мотоциклети, АТВ, UTV и бъгита, както и провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища пътища в неурбанизирани територии; промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива; палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност; добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети, като в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета; паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост. Забраняват се и други дейности в границите на защитената зона, които са описани подробно в проекта за обявяването и.

Виж също...

Loading...