Читалището в град Трън е спечелило близо 2 хиляди лева от такси от ползване на зали

Приемане на отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на трънското народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895“ и отчет за изразходваните финансови средства за 2020 година предстоят да бъдат разгледани от Общински съвет-Трън. Отчетите ще бъдат разглеждани на редовно заседание, което ще се проведе през следващата седмица, съобщиха от Общинския съвет на Трън.

През периода 1 януари до 31 декември 2020 година читалището в град Трън е реализирало приходи на стойност 193 548 лева. Източниците на тези приходи са от субсидия от държавния бюджет, която е била в размер на 178 632 лева, други 1 152 лева от проект на Министерство на културата, собствени приходи и дарения. Собствените приходи включват 335 лева от такси от билети за интернет услуги, копирни услуги и други, 55 лева от членски внос и 1 951 лева от такси от ползване на зали. Към приходите са и възстановената електрическа енергия от Община Трън, които са в размер на 10 678 лева.

За миналата година разходите за вода на читалището са били в размер на 470 лева, а за електрическа енергия – 10 678 лева. Разходите за заплати и други възнаграждения са били в размер на 139 203 лева. Разходите за държавни и общински такси възлизат на 30 лева, за командировки са изразходвани 258 лева и още 434 лева за банково обслужване. 8 549 лева пък са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и мероприятия. За подмяна на стар настолен компютър с нов са изразходвани 1 445 лева, а за сценични костюми – 300 лева. Малко над 1 500 лева пък са били разходите за книги за библиотеката към читалището, от които 1 153 лева са по проекта на Министерство на културата.

В края на годината остават налични средства по банковата сметка на стойност 410 лева, в каса – 1 505 лева, които са предвидени за закупуване на други материали за дейността. Разходите в края на периода съответстват с приходите и са на стойност 193 548 лева.

Отчетът ще бъде разгледан от общинските съветници в Трън на заседание, насрочено за 18 февруари.

Виж също...

Loading...