Сметната палата откри в Община Трън неправилни финансови отчитания и недостатъци при контрола

Кметът на община Трън внася за сведение на членовете на местния мини парламент Одитен доклад на Сметната палата, предаде репортер на Zapadno.com. Проверката на държавния орган касае годишния финансов отчет на Общината за 2019 година. По закон докладът трябваше да бъде представен на Общинския съвет заедно с отчета за изпълнението на бюджета до 31 август миналата година. Но тогава докладът от Сметната палата все още не беше излязъл. Затова миналата година Общинският съвет прие без дебати и с пълно единодушие внесения от кмета финансов отчет, а чак сега се запознава с мнението на Сметната палата за него.

„Въведените контролни дейности в областта на счетоводната отчетност не са прилагани непрекъснато през целия одитиран период и не са минимализирали риска от допускане на неправилни отчитания“ – пише в последните редове от доклада на Сметната палата в раздел: „Съществени недостатъци на вътрешния контрол“.

Одитите от проверяващата институция са обичайна практика, която се прилага към всички Общини. Например, в годишния работен план на Сметната палата влизат проверки на финансовите отчети за 2019 година също на Община Перник и Община Радомир. За Община Трън Сметната палата изразява мнение, че консолидирания годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Общината към 31 декември 2019 година. Изключение от това обобщено мнение са поредица от констатации, представени в доклада на одиторите.

Сред установените неправилни отчитания се срещат грешки като нарушаване на Закона за счетоводството, нарушаване на бюджетната дисциплина и неправилно отчитане на приходи и разходи. Съставени са коригиращи счетоводни записвания след годишното приключване на сметките. Освен това не са били изпълнени изискванията за начисляване на амортизации, като срокът за амортизации е бил определен без да са взети предвид годината на придобиване и изхабяването на активите.

Установена е разлика в крайните цифри по счетоводните сметки на първостепенните и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Посочен е пример за неспазване на указанията как се капитализират разходите за ремонт на междублоково пространство. Пример, че не са спазени правилата за прехвърляне на активи, придобити с европейски средства. Пропуснати са два действащи счетоводни документа и въобще не са намерили място в отчета на Община Трън, съответно – не са спазени разпоредбите за текущо отчитане и за осчетоводяване на всички активи и пасиви на Общината.

Актувани са земи на обща стойност 173 949 лева без да са спазени въведените правила за този тип стопански операции. В счетоводно нарушение е било и прехвърлянето на язовир „Лялинци“ от Община Трън към Областна администрация-Перник.

Виж също...

Loading...