От 1 март оповестяването на третиране с продукти за растителна защита ще се извършва единствено чрез специална платформа

От Българска агенция по безопасност на храните напомниха, че от 1 март 2021 година оповестяването от земеделските производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита ще се извършва единствено чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Отпадат всички други начини за известяване, а именно чрез кметовете на населените места или местните медии, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

До момента в платформата са се регистрирали около 4 000 пчелари. Според агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите регистрираните пчелари в страната са около 13 000. Промяната в начините на оповестяване беше регламентирана с измененията в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, обнародвана в „Държавен вестник“ на 27 ноември 2020 година. Целта е да се скъси времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

Срокът, отбелязан в Наредбата, за регистрация на земеделските производители и собствениците на пчелни семейства в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности – 31 януари 2021 година, е с препоръчителен характер. Регистрация може да се извърши по всяко време, като регистриралите се на по-късен етап не подлежат на санкция.

Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности дава възможност както за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщения по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините. Платформата има за цел да подобри координацията между пчеларите и земеделските производители с цел опазване на пчелните семейства. Системата се поддържа от Българска агенция по безопасност на храните, като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители.

Виж също...

Loading...