Промишленият сектор в област Перник има най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи за 2019 година

През 2019 година разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в област Перник са 146,4 милиона лева по текущи цени, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор – 70 милиона лева. Следващ по обем на направените инвестиции за дълготрайни материални активи е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 22,8 милиона лева.

През 2019 година в структурата на  разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял намалява съответно с 2,3 и 1,6 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2019 година в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, и в транспортни средства, като относителният им дял се увеличава съответно с 8,0 и 2,6 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на дълготрайни материални активи, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на дълготрайни материални активи.

Виж също...

Loading...