Близо 1/3 от Трънско да бъде обявена за защитена зона се предлага от министъра на околната среда и водите

Площи в землищата на 18 села на територията на община Трън да попадат в защитената зона „Кървав камък“ предлагат от Министерство на околната среда и водите. Предложението е отправено към обществеността чрез проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, научи Zapadno.com.

Защитената зона е разположена в землищата на трънските села Бохова, Вукан, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Еловица, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Мрамор, Пенкьовци, Реяновци, Стайчовци, Шипковица и други 8 села в Кюстендилско. Предмет на опазване в защитена зона са букови гори, дъбово-габърови гори, неблагоустроени пещери, европейски вълк, прилеп, бръмбар рогач и други природни местообитания. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион и други.

В границите на защитената зона се забранява: движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията и други.

Общата площ на защитена зона “Кървав камък” е 176 870,291 декара. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Виж също...

Loading...