Услугите в област Перник имат най-висок дял от общата брутна добавена стойност или 617 милиона лева за 2019 година

Произведеният брутен вътрешен продукт в област Перник през 2019 година е 1 123 милиона лева. В сравнение с 2018 година обемът му в номинално изражение нараства с 0,8 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Произведеният в областта брутен вътрешен продукт е 0,9 % от общия за страната. На човек от населението се падат 9 356 лева от стойностния обем на показателя за област Перник, при 17 170 лева за страната. Създадената през 2019 година брутна добавена стойност в област Перник се увеличава в сравнение с 2018 година с 0,4 % и възлиза на 969 милиона лева. Създадената в областта брутна добавена стойност е 0,9 % от общата за страната.

През 2019 година относителният дял на сектора на услугите представлява 63,6 % от общата брутна добавена стойност за областта и е в размер на 617 милиона лева, което е с 4,8 процентни пункта повече в сравнение с 2018 година. Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 302 милиона лева и представлява 31,1 % от общата брутна добавена стойност за областта. Спрямо 2018 година нейният относителен дял нараства с 5,1 процентни пункта. Реализираната от дейностите в аграрния сектор брутна добавена стойност е в размер на 51 милиона лева, или 5,3 % от общата брутна добавена стойност за областта. В сравнение с предходната година относителният и дял нараства с 0,3 процентни пункта.

Виж също...

Loading...