Над 3 милиона души от населението на страната са икономически активните лица, коефициентът на безработица за 2020 година е 5,1 %

През 2020 година икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са
3 190,4 хиляди, или 72,2 % от населението на същата възраст. Общият брой на заетите лица e 3 121,7 хиляди, или 52,7 % от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1 676,1 хиляди (53,7 %) са мъже и 1 445,6 хиляди (46,3 %) – жени, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 024,3 хиляди. Коефициентът на
заетост за населението в същата възрастова група е 68,5 %, съответно 72,5 % за мъжете и 64,3 %
за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73,4 %, или с 1,6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се понижава с 1,5 процентни пункта, а при жените – с 1,8
процентни пункта, като достига съответно 77,8 и 68,9 %. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 64,2 % (69,4 % за мъжете и 59,4 % за жените). В сравнение с 2019 година той намалява с 0,2 процентни пункта. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените намалява с 0,5 процентни пункта.

През 2020 година коефициентът на безработица е 5,1 % и се увеличава с 0,9 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Безработните лица са 168,6 хиляди, от които 96,3 хиляди са мъже и 72,3 хиляди – жени. В сравнение с 2019 година броят на безработните лица се увеличава с 18,1 %. Коефициентът на безработица се увеличава с 0,9 процентни пункта в сравнение с 2019 година и достига 5,1 %, съответно 5,4 % за мъжете и 4,8 % за жените.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8,8 %.
В сравнение с 2019 година този коефициент се увеличава с 1,9 процентни пункта. Броят на безработните лица, за които продължителността на безработицата е по-малка от една година, се увеличава с 30,9 хиляди, или с 50 %, в сравнение с предшестващата година, достигайки 92,7 хиляди, докато броят на продължително безработните лица (от една или повече години) регистрира намаление с 5,1 хиляди и достига 75,9 хиляди. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 45 %, а коефициентът на продължителна безработица е 2,3 % – съответно 2,6 % за мъжете и 2 % за жените.

Виж също...

Loading...