Работодатели в област Перник могат да кандидатстват за средства за подпомагане на заетостта

Над 140 000 лева са финансовите средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, както и за обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта, от които могат да се възползват работодатели в област Перник. Средствата са актуални към днешна дата, 25 март, съобщиха от Агенция по заетостта.

Наличните финансови средства са предназначени за работодатели от Брезник, Трън и останалите общини в област Перник. Свободните средства за безработни младежи до 29-годишна възраст, включително за първа работа по специалността (член 36 алинея 1от Закона за насърчаване на заетостта) са 12 685 лева. Други 4 143 лева са предвидените за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст. Още 5 343 лева са средствата за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (член 41а от Закона за насърчаване на заетостта) и осигуряване на суми за наставник (член 41а, алинея 4 от Закона за насърчаване на заетостта). Най-много са парите за безработни лица, които да бъдат назначени на първите 5 работни места, разкрити от работодатели-микропредприятия (член 50 от Закона за насърчаване на заетостта) – 18 558 лева. По мерките за насърчаване на работодатели, които разкриват работни места за безработни лица има свободни средства и по други членове от Закона за насърчаване на заетостта.

5 838 лева пък са парите за работодатели, които наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си.

Общо 12 948 лева са свободните финансови средства за програми за обучение и заетост. В тази графа са предвидени пари за работодатели от частния сектор и държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия.

22 493 лева са средства за обучение на възрастни лица, като от тях 21 823 лева са предвидени за придобиване на професионална квалификация.

За ползване на преференциите, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите за това документи. Допълнителна информация може да се получи в “Бюро по труда”-Перник или филиалите към дирекцията в градовете Брезник, Трън и Радомир.

599 лева са финансовите средства по мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица,насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене.

Виж също...

Loading...