Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид

Кадастралната  карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С промени в специализираната наредба се премахва изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в това число и схемите на етажи. Проектът е разработен във връзка с приетите през 2019 година промени в Закона за кадастъра и имотния регистър и практиката по прилагането на действащата от 2017 година наредба, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

През последните години Агенцията по геодезия, картография и кадастър отчита нарастване на използването на предоставяните електронни услуги. Само през миналата година заявените по електронен път услуги бележат над 15 % ръст. Агенцията предоставя над 25 електронни услуги, като най-търсените сред тях са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Подаването на заявления по електронен път и обработката на документи в цифров вид ще облекчи работата на правоспособните лица по кадастър. Въвежда се изискване те да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис.

За да бъде намалена административната тежест за гражданите и бизнеса, вече няма да се налага издаването на документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра. Проверката за новопостроени или преустроени сгради ще се извършва служебно от органите, които ги въвеждат в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В проектонаредбата са уточнени и детайлно разписани условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка в кадастралната карта и начина за нейното отстраняване. Както и какъв е редът за уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка и при явна фактическа грешка. Прецизирани са и изискванията за извършването на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и други.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е публикуван на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни. Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на: Портала за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg или на електронна поща press@mrrb.government.bg.

Виж също...

Loading...