Община Брезник премина проверка от Сметната палата за управлението на бюджета през 2019 година

На 19 януари тази година е постъпил в Община Брезник одитен доклад от Сметната палата, касаещ отчета на бюджета за 2019 година, научи Zapadno.com, след като кметът на общината Васил Узунов запозна писмено общинските съветници с резултата от проверката на Сметната палата. В документите е посочено, че според одитното становище годишният отчет на Брезник дава честна и вярна представа за консолидираното финансово състояние на Община Брезник към 31 декември 2019 година.

Този одит е част от годишната програма на държавния финансов проверяващ орган – Сметната палата. Подобни одити се правят периодично за всички общини в страната. В него са изброени редица несъответствия и пропуски при начина на отчитане, но проверяващите не са констатирали случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби на страната.

Например, едно от неправилните отчитания, които одиторите са забелязали при Община Брезник е, че администрацията не е спазила собственото си изискване поне веднъж на две години да прави преглед за преоценка на дълготрайните си активи. Освен това има пропуск при предвиждането за натрупани дни отпуск за лицата от администрацията.

Не са спазени указанията и изискванията при записването на разходите, извършени в средно училище „Васил Левски“ при изграждането на тенис площадката в двора на учебното заведение. Вместо по сметка „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“, е трябвало да са по сметки „Незавършено строителство, производство и основен ремонт“ и „Други машини, съоръжения и оборудване“.

Спортната зала и игрището са записани по сметка „Земи, гори и трайни насаждения“, а е трябвало да се водят като „Инфраструктурни обекти“ и „Други сгради“. Неточности има и при отчитането на разширението на гробищния парк в града. Посочва се, че служителите на Общината са объркали по коя сметка трябва да се записват просрочени такси за битови отпадъци, както и по коя сметка да се водят таксите за детска градина. Изброени са и други констатации на одиторите, които водят до заключението, че контролните дейности в общината не обхващат всички рискове с отчитането на приходите и разходите. Крайният резултат е, че са направени корекции в годишния финансов отчет на Брезник за 2019 година.

Виж също...

Loading...