Населението на България вече е под 7 милиона и за година е намаляло с 34 934 души

Към 31 декември 2020 година населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 година населението на страната намалява с 34 934 души, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През 2020 година в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца. Броят на умрелите през 2020 година е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност – 18,0 ‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

Мъжете са 3 349 715 (48,4 %), а жените – 3 566 833 (51,6 %), или на 1 000 мъже се падат 1 065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 година лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8 % от населението на страната. В сравнение с 2019 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25,3 %, а на мъжете – 17,9 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Виж също...

Loading...