100 лица в област Перник, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 души влизащи в същата категория

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 година е 4 139 хиляди души или 59,8 % от населението на страната, като мъжете са 2 168 хиляди, а жените – 1 971 хиляди. През 2020 година броят на трудоспособното население намалява със 17 хиляди души или с 0,4 %, спрямо предходната година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Към края на 2020 година над трудоспособна възраст са 1 713 хиляди души или 24,8 %, а под трудоспособна възраст – 1 064 хиляди души или 15,4 % от населението на страната. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2020 година това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 година 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Най-висока е стойността на коефициента в областите Сливен – 90, София (столица) – 79 лица, и Варна – 78. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 41, Кърджали – 48, и Перник, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Виж също...

Loading...