644 471 дела са разгледани в апелативните, военните, окръжните, районните и административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за 2020 година, изготвени съгласно член 30, алинея 5, точка 13 от Закона за съдебната власт. Информацията показва, че апелативните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за 2020 година са разгледали общо 644 471 дела. От тях 510 341 броя са новообразувани, а останалите са били висящи към началото на периода, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

През миналата година са приключени 507 944 броя дела, като 82% от тях са свършени в 3-месечен срок. Със съдебен акт по същество са приключени 422 789 броя дела, прекратени са 85 155 броя, а обжалвани и протестирани 73 266 броя. В края на 2020 г. са висящи 136 527 дела.

През миналата година по щат в съдилища са работили 2 256 съдии, при натовареност по щат от 23,81 броя дела към всичко дела за разглеждане и 18,76 броя към свършените дела. Действителната натовареност на магистратите в съдилищата е 28,38 броя към всичко дела за разглеждане и 22,37 броя към всичко свършени дела.

Виж също...

Loading...