В границите на горите в област Перник се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи

Пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник за времето от 15 април до 30 ноември 2021 година е определен със заповед на областния управител инженер Емил Костадинов. Сезонът се определя с цел предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии, съобщават от Областна администрация-Перник.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Собствениците на горски територии, съответно лицата, на които са предоставени за управление, да организират и осъществят изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита от пожари на територията на областта. Сред задълженията на собствениците на гори са поддържане постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

Кметовете на общини в региона пък трябва да организират, координират и провеждат съгласувано с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ по места, мерките и мероприятията за пожарна безопасност  по границите на населените места и в горските територии – собственост но общината или предоставени им за управление.

Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминавщи или попадащи в горските територии, са задължени за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги прочистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали, както и да определят особено опасните в пожарно отношение места и ги обезопасят. Подробности в заповедта за определения пожароопасен сезон може да прочетете като натиснете тук.

Виж също...

Loading...