Забраняват сечи в 11 на сто от общинските гори в Трънско, определят ги във фаза на старост

Около 11 % или 11 793 декара обща площ от горите, собственост на Община Трън, да бъдат обявени във фаза на старост. Това предвижда решение, което Общински съвет-Трън ще разгледа на заседание, насрочено за 15 април, научи Zapadno.com.

Докладната записка е входирана от кмета на Трън. Чрез предложеното решение трябва да се определи специален статут на общински горски територии. “С цел прилагане на принципите и критериите на Европейската Директива за защита и опазване на ценните горски местообитанията /92/43/ЕИО/, с което се гарантира поддържане на благоприятен природозащитен статус за отделните видове горски местообитания и дивата флора и фауна в защитените зони по Натура 2000 и поради голямото значение на старите гори за съхраняване на биоразнообразието и за поддържане на важни екосистемни услуги, които имат ключово значение в условията на климатични промени, като водоохранните, водозащитни, противоерозионни функции, съхраняването на въглерода, обогатяване на почвата в Общинските горски територии бяха определени насаждения, които да бъдат обявени като „Гори във фаза на старост“, пояснява кметът на Трън Цветислава Цветкова в докладната до Общинския съвет.

Горите във фаза на старост са живи лаборатории за екологични проучвания, спомагат за подобряване на водния баланс на екосистемите и са вдъхновение за лесовъди и общественост. Тъй като са един своеобразен естествен природен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие и живот на десетки видове нашата отговорност към бъдещите поколения налага да ги защитим като безценно природно наследство, пише още в документа от кмета.

Статутът за гори във фаза на старост трябва да бъде определен за 10,8 % или 1 179,3 хектара (11 793 декара) от общинските горски територии в Трънско. Тези гори заемат различни площи в землищата на град Трън и трънските села Стрезимировци, Рани луг, Насалевци, Зелениград, Стайчовци, Забел, Ломница, Туроковци, Банкя, Кожинци, Вукан, Мрамор, Костуринци, Еловица, Реяновци, Шипковица, Долна Мелна, Горна Мелна, Пенкьовци, Филиповци, Велиново, Парамун, Мракетинци и Лялинци.

Според нормативната уредба в горите със статут за фаза на старост не се допускат сечи с изключение на случаите на повреди над 50 на сто.

Виж също...

Loading...