През 2020 година в област Перник са регистрирани над 800 живородени деца или с 69 по-малко от 2019-та

През 2020 година в област Перник са регистрирани 805 родени деца, като от тях 803 (99,8 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малко с 69 деца, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Коефициентът на обща раждаемост през 2020 година е 6,7 ‰,а през предходните 2019 и 2018 година той е бил съответно 7,3 и 7,7 ‰. Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението. Към 31 декември 2020 година броят на жените във фертилна възраст е 22 310, като спрямо предходната година се увеличава с 203. Броят на живородените момчета (425) е с 47 по-голям от този на живородените момичета (378). В градовете и селата живородените са съответно 699 и 104 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7,4 ‰, а в селата – 4,1 ‰. През 2019 година тези коефициенти са били съответно 7,9 и 4,8 ‰. Област Перник е с раждаемост, по-ниска от средната за страната (8,5 ‰).

Виж също...

Loading...