Предстои инвентаризация на трънските горски територии и планове за дейността на ловните стопанства

Повече от половин милион лева е отделило Югозападното държавно предприятие чрез Регионална дирекция по горите-Кюстендил за инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопанската дейност, дейностите по опазване на горите от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на теритоалното поделение “Държавно горско стопанство Трън” в област Перник. Информация за предстоящата дейност е публикувана в регистъра на обществените поръчки, предава репортер на Zapadno.com.

Обявена е открита процедура за възлагане на тази дейност и желаещите да изпълнят услугата може да представят оферта до 19 май 2021 година. Ще се използва електронен търг и кандидатстването става чрез електронната система за обществени поръчки. Възложителят ще заплаща възнаграждение на база 1 хектар, като кандидатите може да предложат максимум 12,11 лева без ДДС за инвентаризацията и до 6,76 лева без ДДС за изработването на горскостопанския план.

В документацията към поръчката фигурира информация, че фирмата-изпълнител ще получи справка за видовете територии и ще се очаква анализ на промените, настъпили в тях. При инвентаризацията, освен условни стопански класове, за горите ще трябва да бъдат определени каква е цел на производството и турнус на сеч (най-общо: дали са достигнали възрастта за изсичане според възприетата цел на насажденията).

Съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите, цялата ловна площ следва да се устрои, включително когато става въпрос за гори върху земеделски земи. По отношение на ловностопанските планове от спечелилият поръчката се очаква анализ на условията за развъждане на дивеч, който да е не на база месторастения, а на база местообитания. Освен това експертите единодушно са приели да се обособят развъдници, но площи за нови дивечови ниви да не се планират в територия от държавния поземлен фонд и върху трайно затревени площи. Няма да има отделен анализ на стопанисването на дивеча, но пространствените данни от ловностопанския план ще бъдат включени в цифров модел. В дигитален вид ще се изработи карта на ловностопанските райони на цялото горско стопанство, която да съдържа границите на ловните райони, ловищата и развъдниците.

В защитените зони по Закона за биологичното разнообразие ще се проучи и определи количеството на мъртвата дървесина и дърветата, които загивайки стават дом на други живи организми.

Виж също...

Loading...