Пандемията от COVID-19 оказа влияние на срока за изготвяне на технически паспорти на съществуващите строежи, който се удължава

До 31 декември 2024 година се удължава срокът за изготвяне на технически паспорти на съществуващите строежи. Това предвижда проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 година за техническите паспорти на строежите, публикуван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане. Промяната предвижда срокът да важи, както и досега, за сградния фонд – държавна, общинска или частна собственост, в това число строежите смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, и техническата инфраструктура. Причина за удължаването му е високата степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и последиците от нея, които могат да доведат до затруднения за собствениците на сгради да се справят времево и финансово със сега определения срок за съставяне на технически паспорти – до 2022 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към месец април 2021 година в кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани общо 2 763 240 нови и съществуващи сгради. Копия на техническите им паспорти са предоставени за 10 803 или 0,39 % от тях. Към края на 2020 година броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2 200, което в относителен дял е под 0,11 %.

Приетата от правителството Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 година да бъдат обновени 60 % от жилищния фонд и близо 17 % от нежилищния, като площта на обновените сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45 %. Според нея мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси. В този процес техническата паспортизация на сградния фонд ще има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор.

Проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 5 от 2006 година за техническите паспорти на строежите е публикуван в секция за „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации. Коментари и становища могат да бъдат изпращани в срок до 31 май 2021 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...