153 лица в област Перник се водят на отчет в детските педагогически стаи за извършени прояви и престъпления

През 2020 година на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 година броят им намалява с 1, или с 0,6 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Съгласно член 26, алинея 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи в област Перник през 2020 година малолетни и непълнолетни е 49, или 32 % от всички водени на отчет лица, като 65,3 % от тях са непълнолетни. През 2020 година 43 малолетни и непълнолетни лица, или 28,1 % от водените на отчет през годината са снети от отчет в детските педагогически стаи.

За извършени противообществени прояви през 2020 година през детските педагогически стаи в област Перник са преминали 106 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 68, или 64,2 %, а момичетата – 38 (35.8 %). В сравнение с 2019 година броят на преминалите през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви се увеличава с 11лица (11,6 %).

Виж също...

Loading...