Близо 30 хиляди деца са записани в българските детски ясли и яслени групи

Към 31 декември 2020 година в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях, съобщиха от пресцентъра на Нациолния статистически институт.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 – момичета. Осигуреността с места в детски ясли към 31 декември 2020 година общо за страната е 17,7 %, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 15,9 %.

В градовете детските ясли са 722 с 30 281 места, а в селата – 116 с 2 294 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете намаляват с 3,6 %, а тези в селата – с 2,6 %. Въпреки намалението на броя на местата в детски ясли показателят осигуреност с места общо за страната се променя незначително.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2020 година се запазва без
изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 81,6 %, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0,1 %.

Към 31 декември 2020 година по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 681 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 668, като 93,6 % от тях са медицински сестри.

Виж също...

Loading...