Над 35 хиляди души в област Перник живеят в риск от бедност или социално изключване

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги,като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището. През 2020 година в област Перник 16,7 % от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което намалява спрямо предходната година с 2,1 процентни пункта, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20 % от техния потенциал през референтния период. Следвайки дефиницията, през 2020 година в област Перник 3,6 хиляди лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или това са 5,2 % от населението. Спрямо 2019 година относителният им дял намалява с 4,8 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2020 година 32,1 % от населението на страната, или 2 231,5 хиляди лица, са били в риск от бедност и социално изключване. За област Перник през 2020 година 35,4 хиляди лица или 29,7 % живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 24,1 % от мъжете и 35,1 % от жените. Стойността на показателя се увеличава с 0,9 процентни пункта спрямо 2019 година, повече при мъжете – с 1,8 процентни пункта, в сравнение с жените – с 0,2 процентни пункта.

Виж също...

Loading...